DMCA.com Protection Status
26/07/2023 | 219 |
0 Đánh giá

CÁCH CHỌN CƠ QUAN THUẾ QUYẾT TOÁN KHI NỘP TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

CHỌN TRƯỜNG HỢP QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM


1. CÁCH CHỌN CƠ QUAN THUẾ QUYẾT TOÁN KHI NỘP TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

Trường hợp 1: Người nộp thuế có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn)
 => Áp dụng cho người nộp thuế có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài.


 
Trường hợp 2: Người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp trong năm, vừa có thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ 
=> Áp dụng cho người nộp thuế trong năm có cả thu nhập thuộc diện khai trực tiếp (Là thu nhập do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài) và thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ (Là thu nhập được chi trả từ các tổ chức tại Việt Nam).
 
Trường hợp 3: Người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập 
=> Áp dụng cho người nộp thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập (Là thu nhập được chi trả từ các tổ chức tại Việt Nam)