DMCA.com Protection Status

Hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai. Tôi xin nhắc lại là phương pháp kê khai thì được tự quản xuất hóa đơn lúc nào cũng được.Và Bạn cần làm sổ sách kế toán theo quy định của thông tư 88/2021/TT-BTC ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2021 Về Hướng Dẫn Chế độ kế toán cho các hộ kinh kinh doanh ,cá nhân kinh doanh.Và kê khai thuế và quy định về thuế theo thông tư 40/2021/TT-BTC ban hành ngày 01/06/2021 và có hiệu thi hành ngày 01/08/2021.

 Hướng dẫn làm sổ sách hộ kinh doanh theo thông tư 88

 

Chứng từ kế toán sử dụng làm kế toán hộ kinh doanh bao gồm:

 

STT

Tên chứng từ

Ký Hiệu

I

Các chứng từ quy định tại thông tư này

1

Phiếu thu

Mẫu số 01-TT

2

Phiếu chi

Mẫu số 02-TT

3

Phiếu nhập kho

Mẫu số 03-VT

4

Phiếu xuất kho

Mẫu số 04-VT

5

Bảng thanh toán tiền lương, thu nhập của người lao động.

Mẫu số 05-LĐTL

II

Các chứng từ khác theo quy định

1

Hóa đơn

2

Giấy nộp tiền vào NSNN

3

Giấy báo nợ;Giấy báo có của ngân hàng

4

Ủy nhiệm chi

Cách ghi nội dung các chứng từ :

  1. Phiếu thu, Phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất

 Cách ghi rõ những nội dung trên thông tin phiếu

Liên 1 lưu và liên 2 giao cho khách hàng.

  1. Bảng thanh toán tiền lương, thu nhập của người lao động

Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh lập Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động chuyển cho người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh ký duyệt, sau đó lập phiếu chi và trả lương. Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động được lưu tại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay (người nhận hộ phải ghi rõ họ tên). Trường hợp hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh trả lương cho người lao động qua tài khoản tiền gửi ngân hàng thì không yêu cầu người lao động phải ký vào cột “Ký nhận”.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể căn cứ vào đặc điểm trả lương và thu nhập của người lao động tại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để có thể thêm cột, bỏ bớt cột hoặc sắp xếp lại các cột từ cột 1 đến cột 10, cột 12 đến cột 16 của mẫu Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động cho phù hợp với thực tế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

  1. Hóa đơn :

Xuất hóa điện tử và gởi cho khách hàng bằng thông tin điện tử

Hệ thống tự lưu lại và chúng ta nên in 1 bản ra để nhập dữ liệu cho tiện và có thể tài lưu về một file cho tiện quản lý.

  1. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước : khi đi nộp thuế tại ngân hàng hoặc bằng chuyển khoản tài khoản chúng ta in hoặc mang về một bản một tiền thuế để hạch toán ghi sổ
  2. Giấy báo nợ và báo có ngân hàng gọi chung là sổ phụ ngân hàng. Hàng tháng hoặc quý chúng ta đi lấy sổ phụ là báo nợ báo có và in sao kê ngân hàng về để nhập dữ liệu
  3. Ủy nhiệm chi là những lần chuyển khoản cho nhà cung cấp. Chúng ta xuất file một bản ủy nhiệm chi in ra để hạch toán chi tiết vào sổ

 7 Loại sổ kế toán hộ kinh doanh theo thông tư 88 bao gồm:

 

STT

TÊN SỔ SÁCH

KÝ HIỆU

1

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Mẫu số S1- HKD

2

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S2-HKD

3

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Mẫu số S3-HKD

4

Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN

Mẫu số S4-HKD

5

Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động

Mẫu số S5-HKD

6

Sổ quỹ tiền mặt

Mẫu số S6-HKD

7

Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S7-HKD

Báo giá dịch vụ làm sổ sách hộ kinh doanh 

Dịch vụ làm sổ sách hộ kinh doanh xin vui lòng liên hệ 0971388296 để được giá tốt nhất