DMCA.com Protection Status
22/09/2023 | 7781 |
6 Đánh giá

Mẫu báo cáo tình hình đóng BHXH,BHYT bắt buộc năm 2023 mẫu số 05b-KT

Hướng dẫn làm mẫu 05b-KT 

Doanh nghiệp nhận được thông báo theo công văn 5123/BHXH-TST về việc khai báo bảo hiểm xã hội của nhân viên 

Nội dung công văn 5123/BHXH-TST giải trình lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội

 

Doanh nghiệp được công nội dung về danh sách lao động kê khai bảo hiểm xã hội với danh sách  lao động bên thuế gởi qua căn cứ theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, được gởi qua email doanh nghiệp và công văn 5123/BHXH qua đường bưu điện. Doanh nghiệp cần làm hồ sơ giải trình và tình hình lao động và hồ sơ lương nhân viên, hợp đồng lao động , hợp đồng cộng tác viên để giải trình lên bảo hiểm xã hội . Doanh nghiệp điền mẫu 05B-Kt của bảo hiểm về số lao động có đóng và số lao động không đóng bảo hiểm.

Nội dung công văn 5123/BHXH -TST như sau:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5123 /BHXH-TST
V/v đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2023

 

Kính gửi: Công Ty TNHH TMDV Nguyễn Quang Huy

Địa chỉ: 156/2/7… Trần Quang Khải, Phương Tân Định , Quận 1. TP. HCM

       Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở cơ quan nước ngoài theo hợp đồng.

  Căn cứ dữ liệu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Sau khi đối chiếu với dữ liệu do cơ quan bảo hiểm xã hội đang quản lý, Công Ty TNHH TMDV Nguyễn Quang Huy  có số người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2022 (danh sách chi tiết đính kèm) nhiều hơn số người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN).

       Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đề nghị Công Ty TNHH TMDV Nguyễn Quang Huy,  rà soát danh sách lao động đang đóng BHXH, BHYT, thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho những người lao chưa tham gia. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia thì kèm hồ sơ chứng minh và gửi Báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu số 05b-KT đính kèm) về phòng Quản lý Thu - Sổ, thẻ trước ngày 20/09/2023.(địa chỉ 117C Nguyễn Đình Chính, phường 15, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, số điện thoại 028.39979039 line 1562  – ôngxxxxxxx) để kiểm tra hướng dẫn.

       Lưu ý: Danh sách người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2022 được gửi vào địa chỉ Email: congtyquanghuy@123.com.  đã đăng ký với cơ quan BHXH. Nếu đơn vị chưa nhận được danh sách trên thì liên hệ cơ quan BHXH đang quản lý (Phòng/Tổ quản lý Thu – sổ, thẻ) để được cung cấp.

       Nếu sau thời hạn nêu trên, đơn vị chưa thực hiện nộp báo cáo, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra đột xuất và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng LĐTB&XH Tp Thủ Đức và Quận/Huyện (phối hợp);
- Thanh tra LĐTB&XH (phối hợp);
- Công an Tp Thủ đức và Quận/Huyện (phối hợp);
- Phòng PA03, PA04 – Công an TP.HCM (phối hợp);
- Lưu: VT, TST.

            

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải công văn 5123/BHXH -TST như hình bên dưới 

 

 

Khai mẫu 05B-KT theo nội dung số lao động , và kê khai số lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội giải trình lý do chưa tham gia bảo hiểm xã hội.

         Mẫu số: 05b-KT                           
         ( Ban hành kèm theo Công văn số:……… /BHXH-TST ngày ……..

/….                             /…………. của BHXH Việt Nam) 

TÊN ĐƠN VỊ: ........
 .................................. 

   Số:          /BC-....1

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
         ................, ngày       tháng       năm 202... 

                                                                             

                                                                      BÁO CÁO 
                                                  V/v tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc

                                                  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ....................

             Đơn vị/doanh nghiệp ………3 , mã số …………4 , địa chỉ: ……………5 , do ông/bà ……………, chức vụ ……………. 6 , là người đại diện theo pháp luật của đơn vị/doanh nghiệp ………….., số điện thoại liên hệ:…………….., email:………………, báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN như sau: 
1. Tổng số lao động củađơn vị/doanh nghiệp đang sử dụng là: ....... người; trong đó: 
1.1. Số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc, BHYT:.... người. 
1.2. Số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc, BHYT tại đơn vị khác (là người làm việc theo nhiều HĐLĐ): ....... người (Bảng 1 đính kèm); 
1.3. Số lao động không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc: ........ người (Bảng 2 đính kèm), gồm: 
- Người làm việc theo HĐLĐ (i)Không xác định thời hạn; (ii)Có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên; (iii)Có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, nhưng đang hưởng lương hưu, hoặc trợ cấp mất sức lao động. 
- Người chỉ có thời gian làm việc theo hình thức thử việc; hợp đồng đào tạo, học nghề. 
- Người làm việc theo hợp đồng thuê, khoán, chỉ hưởng thu nhập tính theo sản phẩm thuê, khoán (không hưởng lương và không có tên trong bảng lương của đơn vị/doanh nghiệp). 


1 Chữ viết tắt tên đơn vị (nếu có). 
2 Tên cơ quan BHXH đã gửi thông báo đề nghị đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT. 
3 Tên đơn vị/doanh nghiệp, ghi đúng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp. 
4 Ghi mã số thuế, hoặc mã số ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp. 
5 Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xóm, tổ dân phố/xã, phường, thị trấn/huyện, quận, thành phố, thị xã / tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
6 Giám đốc, Tổng giám đốc.


1.4. Số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nhưng chưa tham gia: ....... người, gồm người lao động làm việc theo hợp đồng: (i)Không xác định thời hạn; (ii)Có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên; (iii)Có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên (Bảng 3 đính kèm). 
2. Đơn vị/doanh nghiệp cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc nêu trên. Đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT nhưng chưa tham gia, đơn vị/doanh nghiệp sẽ phối hợp với người lao động lập hồ sơ đăng ký đóng BHXH bắt buộc, BHYT gửi cơ quan BHXH trước ngày………..../. 

                                                                                                         GIÁM ĐỐC 
                                                                                          (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Bảng 1: DANH SÁCH LAO ĐỘNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHYT BẮT BUỘC ĐANG THAM GIA TẠI ĐƠN VỊ KHÁC

Số TT

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị mà người lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

Ghi chú

 

Tên đơn vị

Mã số đơn vị

 

Nam

Nữ

 

A

B

C

1

2

3

4

D

 

 

 

Bảng 2: DANH SÁCH LAO ĐỘNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THAM GIA BHXH, BHYT BẮT BUỘC

Số TT

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, năm sinh

Lý do không thuộc đối tượng phải tham gia

Ghi chú

Nam

Nữ

A

B

C

1

2

3

D

Bảng 3: DANH SÁCH LAO ĐỘNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THAM GIA BHXH, BHYT BẮT BUỘC NHƯNG CHƯA THAM GIA

Số TT

Họ và tên

Mã số

BHXH

Ngày, tháng,

năm sinh

Cấp bậc, chức vụ, chức danh

nghề, nơi làm việc

Tiền lương

Thời gian thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

Ghi chú

 

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

 

Mức lương

Phụ cấp

 

Nam

Nữ

Chức vụ

Thâm niên VK (%)

Thâm niên nghề (%)

Phụ cấp lương khác

Các khoản bổ sung

 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

Tải các  file mẫu bên dưới nếu có vướng mắc xin vui lòng đặt cẩu hỏi dưới bài viết.

Tải mẫu 05b-KT file pdf tại đây.

Tải mẫu 05b-KT file word. Báo cáo V/v tình hình đóng BHXH,BHYT bắt buộc tại đây.

Xem thêm bảng báo giá Kế Toán Thuế trọn gói tại đây

Xem lớp kèm kê toán thuế tổng hợp 1:1 

Nhận Dịch vụ giải trình  và hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm xã hội uy tín liên hệ zalo 0971388296 

Trụ sở: 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận