DMCA.com Protection Status
18/01/2022 | 6099 |
0 Đánh giá

Theo nghị quyết 43/2022 và hướng dẫn nghị định 15/2022/NG-CP về việc miễn giảm tiền thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%, áp dụng giảm tiền thuế với doanh nghiệp tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh. Những đối tượng và nhóm hàng hóa không được miễn giảm thuế GTGT. Cách lập hóa đơn giá trị gi tăng giảm miễn giảm thuế GTGT, thời gian áp dụng miễn giảm thuế GTGT

Quy định đối tượng được miễn giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% năm 2022 như sau:

 Chào bạn đã đọc tới dịch vụ kế toán thuế E-Tax của chúng tôi. Sau đây dịch vụ kế toán E-TAX chia sẻ về nội dung miễn giảm thuế GTGT 10% còn 8%. Theo nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định số   15/2022/NĐ- CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của bộ tài chính ban hành như sau:

Đối tượng áp dụng thuế GTGT giảm theo nghị quyết 43/2022/QH15 và nghị định số 15  /2022/NĐ-CP.

Giảm thuế GTGT đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% gồm tất cả Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

 Tất cả các đối tượng trên đều được giảm thuế suất thuế gtgt 2% theo theo nghị quyết 43/2022/QH15 và nghị định số 15/2022/NĐ-CP; ban hành ngày 28 tháng 01 năm 2022  không phân biệt phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh: Phương pháp khấu trừ và phương pháp tỉ lệ % trên doanh thu đều được giảm thuế GTGT 2%. cụ thể

  • Doanh nghiệp tổ chức kinh doanh tính thuế theo phương pháp khấu trừ được áp dụng thuế suất 8% đối với hàng hóa dịch vụ quy định được giảm.
  • Doanh nghiệp, cá nhân  kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỉ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỉ lệ để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ quy định được giảm.

Các mặt hàng và nhóm hàng hóa được áp dụng thuế GTGT 8% năm 2022 : 

Tất cả các mặt hàng thuế suất theo quy định hiện hành là 10% thì đều được giảm thuế suất thuế GTGT 2% xuống còn 8% áp dụng từ 01/02/2022. ( trừ những mặt hàng liệt kê theo danh mục dưới đây không được áp dụng giảm thuế suất thuế GTGT)

Các đối tượng và mặt hàng được giảm thuế suất thuế GTGT còn 8%

Nhóm ngành nghề, mặt hàng không được áp dụng giảm thuế GTGT 2%.

a)Lĩnh vực hoạt hoạt động kinh doanh không được giảm thuế GTGT 2% 
Viễn thông , hoạt động tài chính , ngân hàng , chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản. Kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng(không để than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, hóa chất, và sản phẩm hóa chất.
b )Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 
c) Công nghệ thông tin theo quy định về công nghệ thông tin.

Các đối tượng và nhóm hàng hóa không được miễn giảm thuế GTGT

 Danh mục chi tiết hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế GTGT 2%  quy định tại mục a và b chi tiết theo bảng kê sau: TẢI DANH MỤC HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM THUẾ GTGT

2.Cách viết hóa đơn giảm thuế gtgt 2% theo nghị quyết 43/2022/QH15 và nghị định 15/2022/NĐ-CP 

a)Đối với các doanh nghiệp tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ  viết hóa đơn giảm còn 8% cụ thể như sau:

Khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế  GTGT tại dòng thuế suất GTGT ghi mức thuế suất sau khi giảm là 8%
Ví dụ theo hóa đơn mẫu ghi giảm thuế suất thuế GTGT như sau:

Công ty AK kinh doanh vận chuyển phát sinh như sau 
Số tiền trước thuế là                 20.000.000
Tiền thuế GTGT  8%:                  1.600.000       ( ghi thẳng mức thuế suất 8%)
Tổng tiền thanh toán :                21.600.000  

Thể hiện trên hóa đơn điện tử như sau 

Cách viết hóa đơn giảm tiền thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%

b)Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế thueo phương pháp tỉ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỉ lệ % tính thuế GTGT. 

Tại cột thành tiền ghi đầy đủ tiền hàng hóa dịch vụ trước khi giảm 
Tại dòng : Cộng tiền hàng hóa và dịch vụ  ghi số đã giảm 20% mức tỉ lệ trên doanh thu đồng thời ghi chú : đã giảm số tiền tương ứng 20% mức tỉ lệ tính thuế GTGT

Cách viết hóa đơn trực tiếp với số tiền giảm thuế GTGT 20% như sau

c ) Đối với hộ các nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì cơ quan thuế thực hiện xác định mức thuế GTGT đảm bảo nguyên tắc giảm 20% mức tỉ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ.

Trường hợp tổ chức khai thay, nộp thay cho hộ cá nhân kinh doanh thì tổ chức khai thay, nộp thay thực hiện xác định mức thuế GTGT trên tờ khai thuế đảm bảo nguyên tắc giảm 20% mức tỉ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ quy định giảm. Đồng thời lập bảng kê xác định số thuế GTGT được giảm theo mẫu 01 ban hành theo nghị định này.

d ) Trường hợp cơ sở kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ thì khi lập hóa đơn, cơ sở kinh doanh lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

e ) Trường hợp doanh nghiệp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất  hoặc mức tỉ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào háo đơn điều chỉnh người bán và người mua kê khai điều chỉnh.

i ) Trường hợp doanh nghiệp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tưởng giảm thuế GTGT đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm là 2% mức thuế suất thuế GTGT hoặc giá đã giảm 20% mức tỉ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

g ) Doanh nghiệp cơ sở kinh doanh quy định tại điều này thực hiện kê khai các hàng háo dịch vụ được giảm mức thuế GTGT theo mẫu 01 ban hành theo nghị định này nộp cùng với tờ khai thuế GTGT. 

Thời gian áp dụng giảm thuế GTGT còn 8% theo nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày áp dụng từ ngày 01/02/2022 tới 31/12/2022

Thời gian áp dụng giảm thuế suất GTGT theo nghị quyết 43 và nghị định 15/2022 từ khi nào?

Văn bản nghị định quy định về việc áp dụng tiền miễn giảm thuế GTGT và tiền thuế TNDN do ủng hộ tài trợ covid tại nghị quyết 43 và nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Tải nghị quyết 43/2022/QH15 quy định về miễn giảm thuế GTGT  TẠI ĐÂY

Tải nghị định 15/2022/NĐ-CP và danh mục hàng hóa không được miễn giảm thuế GTGT  TẠI ĐÂY

Xem video hướng dẫn cách lập hóa đơn giảm thuế GTGT tại đây 
Nếu các bạn còn thắc mắc chưa làm được xin vui lòng liên hệ dịch vụ kế toán E-Tax để được tư vấn miễn phí 0971388296

 

Trụ sở: Lầu 1 - 89 Nguyễn Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh: 36/54 / 5A đường TX 24, P. Thạnh Xuân, Q.12

Điện thoại: 0971 388 296 - 0968 11 69 69

Email: ketoanetax@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận